HEPES

Synonym

2-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazinyl]ethanesulfonic acid
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid

CAS #

7365-45-9

    Request Documents

      Documents on Request

      COA